• 028. 22 146 087
  • legamex@legamex.vn

Thông báo số 70/TB-LG ngày 16/4/2019 về việc chốt danh sách cổ đông (Thay thế Thông báo số 68/TB-LG ngày 12/4/2019).

Share on facebook
Share
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Share

Bài viết liên quan

Scroll to Top