• 028. 22 146 087
  • legamex@legamex.vn

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (gởi cổ đông)

Share on facebook
Share
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Share

Bài viết liên quan

Scroll to Top