• 028. 22 146 087
 • legamex@legamex.vn

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018

Share on facebook
Share
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Share
 1. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018
 2. Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018
 3. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
 4. Phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
 5. Giấy Uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (Tổ chức)
 6. Giấy Uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (Cá nhân)
 7. Quy chế ứng cử đề cử bầu TV HĐQT
 8. Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử TV HDQT
 9. Mẫu đơn ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị
 10. Mẫu đơn đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị
 11. Mẫu Sơ yếu lý lịch
 12. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/09/2016 về các nội dung liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng – Nguyên Tổng giám đốc Công ty
 13. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2016 và Kế hoạch năm 2017
 14. Tờ trình đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM
 15. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm
 16. Báo cáo về dự án Lega Fashion house tại số 106 đường 3/2.
 17. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
 18. Tờ trình về việc thông qua các Báo cáo tài chính: Năm 2015 (kiểm toán lại), 7 tháng đầu năm và cả niên độ 2016 của Công ty Legamex.
 19. Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị.
 20. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/4/2018.
 21. Tờ trình về việc thông qua các Báo cáo tài chính: Năm 2015 (kiểm toán lại), 7 tháng đầu năm và cả niên độ 2016 của Công ty Legamex.
 22. Báo cáo tài chính năm 2015 (kiểm toán lại) của Công ty Legamex.
 23. Báo cáo tài chính 7 tháng đầu năm 2016 của Công ty Legamex.
 24. Báo cáo tài chính cả niên độ 2016 của Công ty Legamex.

Bài viết liên quan

Scroll to Top