• 028. 22 146 087
  • legamex@legamex.vn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ I NĂM 2006 – 2010

Share on facebook
Share
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Share

Công Ty Cổ Phần Giày Da và May Mặc Xuất Khẩu (“Legamex”)
Ban Kiểm Soát

                                              BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
                                                  NHIỆM KỲ 1 ( 2006 – 2010 )

      Kính thưa Quý Cổ Đông,

      Căn cứ theo:
– Luật Doanh Nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
–  Điều lệ Công ty Cổ Phần Giày Da và May Mặc Xuất Khẩu liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát.
–  Chương trình làm việc của Ban Kiểm Soát.Từ ngày 26 tháng 8 năm 2006 đến 31 tháng 12 năm 2010, Ban Kiểm Soát đã chú trọng đến những hoạt động kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực sau:

–  Kiểm soát chiến lược: xem xét, đánh giá hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động từng năm đã được Đại Hội Cổ Đông từng năm thông qua.-  Kiểm soát hoạt động: xem xét, đánh giá các quy trình trọng yếu, hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, các xí nghiệp , nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp cho ban lãnh đạo.

–  Kiểm soát báo cáo tài chính: chọn mẫu một số đơn vị có ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính chung của Công Ty, thực hiện việc kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính niên độ. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập CA&A vào cuối kỳ để xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên độc lập đưa ra.

Ban kiểm soát kính trình Đại Hội kết quả giám sát các mặt chiến lược, hoạt động, và tài chính của Công ty Cổ phần Giày Da và May Mặc cho nhiệm kỳ 2006 – 2010 như sau:
I.Thực hiện kế hoạch từ 26 / 8 / 2006 đến 31 / 12 / 2010
   1. Hoạt động kinh doanh chính
( ĐVT : Tỷ đồng ) 

Khoản mục
 
      Thực hiện
 
2006(4tháng)
2007
2008
2009
2010
Vốn điều lệ
74
74
74
74
74
Doanh thu
63,29
169,26
135,61
110,61
109,33
Lợi nhuận trước thuế
4,67
14,297
0,16
6,37
7,99
Lợi nhuận sau thuế
3,36
14,297
0,16
5,67
6,78
Tỷ suất lợi nhuận thuần
4.54%
8.61%
   0.11%
5,1%
6,2%
Lợi tức trên mỗi cổ phiếu (VND/cổ phiếu)
454
1.932
21
766
916
Qua số liệu trên ta thấy: Doanh thu giảm dần từng năm, nguyên nhân khách quan là do có sự chuyển dịch lao động từ ngành may mặc sang các ngành khác. Hiệu quả từ SX KD không cao, năm 2007 nhờ có thêm lãi từ chuyển nhượng cổ phiếu của ngân hàng Việt Á nên mang lại hiệu quả tương đối cao.
      Cơ cấu sở hữu vốn từ 2006 đến 2010 như sau:

 

Cổ đông
2006
2007
2008
2009
2010
Số lượng cổ phiếu
 
Tỷ lệ %
Số lượng cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu
Tỷ lệ %
Nhà nước
3.774.000
51.00
3.774.000
3.774.000
3.774.000
3.774.000
51.00
Cổ đông là CBCNV
2.483.200
33.55
1.069.200
1.058.400
974.100
941.800
12.73
Cổ đông khác
1.142.800
15.45
2.556.800
2.567.600
2.651.900
2.684.200
36.27
Tổng số
7.400.000
100.00
7.400.000
7.400.000
7.400.000
7.400.000
100.00

 

       Qua cơ cấu sở hữu vốn tại thời điểm cuối năm 2010, chúng ta thấy có sự chuyển dịch cơ cấu sở hữu vốn từ cổ đông là CNV trong Công ty sang cổ đông bên ngoài là 20,82% so với năm 2006.

   2.Tình hình thực hiện các dự án

      Căn cứ vào Kế họach đã được thông qua tại kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần 1 ngày 22/9/ 2007, Tình hình thực hiện các dự án như sau:

a/. Dự án tại 106 đường 3/2 :

Dự án này đến nay vẫn chưa khởi công được theo như nghị quyết ĐH đồng cổ đông ngày 28/04/2010, đã thực hiện việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công Ty Legamex-Công Ty CPĐT & PT Gia Định,Công Ty CP Tập Đoàn Đại Dương, Ngân Hàng TMCP Đại Dương số 004/2010/HĐKD LEGAMEX-GDI-OGC-OCEANBANK ngày 17/12/2010. Để thực hiện dự án này Công ty CP Legamex đã di dời toàn bộ hoạt động SXKD của Xí nghiệp Lega 6 và Trung tâm Thời Trang về khu vực 15 – 17 – 19 Trường Sơn, mặt bằng đã được tháo dỡ xong, đang trong giai đoạn đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị thiết kế để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

b/. Dự án tại số 11 đường Trường Sơn :

Theo nghị quyết của đại hội cổ đông ngày 22/9/ 2007 đầu tư nâng cấp thành Trường Cao Đẳng Nghề và Trung tâm đào tạo thời trang Lega, sau đó theo nghị quyết của đại hội cổ đông ngày 18/4/2009: làm dự án xây nhà chung cư bán, một phần làm khu lưu trú công nhân và các tầng bên dưới làm Trung tâm thương mại tại ĐH đồng cổ đông ngày 28/04/2010 HĐQT đã báo cáo, dự án này không thể thực hiện được là do UBND Quận 10 không đồng ý vì không phù hợp với qui hoạch của Quận; HĐQT đã có nghị quyết tiếp tục duy trì SX tại đây để ổn định công nhân sau thời kỳ khắc phục suy giảm kinh tế.

c/. Đầu tư Tổ hợp Thương mại – Văn phòng – chung cư cao cấp tại số 15 đường Trường Sơn : 

HĐQT và Đại Hội đồng cổ đông chưa có thông qua các chuyên đề về dự án này.

II .Tuân thủ luật pháp và các hoạt động chung
 Tất cả hoạt động của Công ty đều phù hợp với giấy phép đăng ký kinh doanh và được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
    1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :
HĐQT Cty CP Legamex với nhiệm vụ là cơ quan đại diện cho các cổ đông để quản lý Công ty giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã thực hiện quyền và nghĩa vụ để quyết định các vấn đề có liên quan hoạt động SXKD nhằm đem lại quyền lợi cho Công ty trong suốt nhiệm kỳ.
        Sau Đại hội cổ đông thành lập tháng 08/2006, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành bổ nhiệm Ban Giám Đốc Công ty phân công công việc phù hợp với từng vị trí mà họ đảm nhiệm.
        Ngày 7/12/2007 nguyên Chủ tịch HĐQT bà Phan Thị Hoà Bình đã qua đời bị bệnh  hiểm nghèo. Mặc dù bị khuyết về nhân sự nhưng HĐQT đã duy trì các hoạt động và đạt được nhiệm vụ đề ra.
        Đến 19/06/2008 HĐQT có tờ trình ĐH đồng cổ đông bầu thành viên thay thế khuyết vị tríChủ tịch HĐQT. Ngày 01/08/2008 – NQ 07/ HĐQT bầu ông Lê Đông Triều làm Chủ  tịch HĐQT, sau khi hoàn thiện thủ tục về nhân sự đã có sự phân công phân nhiệm vai trò cho các thành viên HĐQT, đã phát huy khả năng của họ và mang lại hiệu quả quản trị cao nhất cho công ty.
        HĐQT đã tổ chức nhiều buổi họp định kỳ theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP Legamex để theo dõi và phân tích tình hình, kịp thời đưa ra các nghị quyết thực hiện phù hợp với tình hình SXKD trong từng thời kỳ, đáp ứng việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng thường niên và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại công ty.
        HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

2. 
Vai trò, nhiệm vụ của Ban Giám Đốc
       Trong suốt thời gian Công ty chuyển mình hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, Ban Giám Đốc đã điều hành các HĐSX kinh doanh của công ty, sắp xếp lại bộ máy nhân sự trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty: Bộ phận xuất nhập khẩu các xí nghiệp tập trung về phòng xuất nhập khẩu công ty, và bộ phận kế toán các xí nghiệp tập trung về phòng kế toán công ty để phát huy vai trò kiểm soát nội bộ và kiểm soát chung thống nhất về số liệu kế toán của phòng kế toán công ty.
Từng bước tập trung, thu gọn và đơn giản hóa bộ máy hành chính sự nghiệp nhằm giảm chi phí và thống nhất quản lý; bằng cách tập trung việc quản lý các bộ phận như bảo vệ, cơ điện, y tế… về văn phòng công ty.
Trong nhiệm theo đề nghị của BGĐ công ty Hội đồng quản trị đã cân nhắc có quyết định phù hợp trong việc sát nhập, giải thể các đơn vị sản xuất kinh doanh không hiệu quả, sát nhập XN Lega 9 vào Lega 6, giải thể XN Lega 8, giải thể XN Lega 2 (do đặc thù ngành giày hiện nay họat động không hiệu quả và khách hàng Grosby ngưng hợp đồng với Legamex), cũng như việc chuyển đổi ba chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu thành đại lý, mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng mang lại hiệu quả tốt hơn nhằm giảm tối da các chi phí.

3. 
Về báo cáo tài chính :
        Công ty Cổ phần Legamex đã công bố đầy đủ tất cả các loại báo cáo theo quy định của Bộ Tài Chính.
                                                                                    Trân trọng kính chào,
                                                                                       Ban Kiểm Soát

Bài viết liên quan

Scroll to Top