• 028. 22 146 087
  • legamex@legamex.vn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010

Share on facebook
Share
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Share

Công Ty Cổ Phần Giày Da và May Mặc Xuất Khẩu (“Legamex”)
Ban Kiểm Soát

                           BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010

      Kính thưa Quý Cổ Đông,

      Căn cứ theo:

– Luật Doanh Nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

– Điều lệ Công ty Cổ Phần Giày Da và May Mặc Xuất Khẩu liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát.

– Chương trình làm việc của Ban Kiểm Soát năm 2010.

  1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2010:

     Trong năm 2010, Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ để kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

– Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát  trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

– Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

– Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

– Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập: Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính.

  1. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

     Trong năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thể hiện ở các lĩnh vực sau:

– Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

– Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

– Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.


III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

      Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thể hiện trên các nội dung sau:

– Trong năm 2010, Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010 thông qua.

– Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban Giám đốc.

  1. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM  2010

   1.Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

     Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính năm 2010 phù hợp với các quy định của Bộ Tài Chính.

     Báo cáo tài chính của Công ty năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.

     Theo ý kiến của Kiểm toán viên độc lập, Báo cáo tài chính Công ty năm 2010 đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2010, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam.

Ý kiến của Ban Kiểm soát : Ý kiến của kiểm toán viên đưa ra là có cơ sở, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành.

   2.Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 31/12/2010:    

–         Cổ phần phát hành         :   7.400.0000 cổ phần

–         Mệnh giá cổ phần          :         10.000  đ/1cp

–         Giá trị                             : 74.000.000.000 đồng

  1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010:

   1.Thực hiện kế hoạch từ 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 năm 2010

    1.1 Hoạt động kinh doanh chính

( ĐVT : Tỷ đồng )

     Doanh thu từ sản xuất (hàng xuất khẩu và gia công may nội địa) đạt 68,82 tỷ đạt 62,56 % kế hoạch doanh thu, chiếm 62,95 % doanh thu thực hiện. Doanh thu từ kinh doanh hàng nội địa 26,53 tỷ chiếm 24,12 % trong tổng doanh thu, so với kế hoạch tăng 32,65 %; doanh thu khác 5,01 tỷ chiếm 4,55 % đạt kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 6,778 tỷ đồng – so với kế hoạch đạt 96,83 %, so với năm 2009 đạt 119,60 %. Trong năm 2010 mặc dù tổng doanh thu giảm hơn so với năm 2009 nhưng tỉ lệ giá vốn hàng bán so với doanh thu giảm đáng kể: năm 2010 là 74,31%, năm 2009 tỉ lệ đó là 77,21 %, chứng tỏ trong sản xuất đã thực hiện được tiết giảm chi phí. Tình hình thị trường chứng khoán năm 2010 không thuận lợi nên các khoản thu về cổ tức giảm so với năm 2009: cổ tức nhận được từ các khoản đầu tư này là:399.989.000 đồng từ Cty CP ĐTPT Gia Định và 50.155 cổ phiếu thưởng từ NH TM Việt Á.

     Mặt khác, tỉ giá ngoại tệ biến động tăng lên tạo thêm nguồn thu từ chênh lệch tỉ giá là 416.020.860 đồng đã góp vào làm hiệu quả Công ty tăng lên.

     Đối với thị trường nội địa, Legamex có liên kết với các công ty trong ngành may nhằm mang lại nguồn thu cho công ty trong ngắn hạn đồng thời tăng cường xây dựng nhãn hiệu, hình ảnh công ty trong công chúng giữ lại thương hiệu hàng Việt nam chất lượng cao trong năm 2010.

    Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2010:

ĐVT : Tỷ đồng

Cơ cấu sở hữu vốn tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 như sau:

Qua cơ cấu sở hữu vốn tại thời điểm cuối năm 2010, chúng ta thấy có sự chuyển dịch cơ cấu sở hữu vốn từ cổ đông là CNV trong Công ty sang cổ đông bên ngoài nhưng không đáng kể, chỉ có 0,43 %, là do ảnh hưởng chung của tình hình thị trường chứng khoán trong năm qua đi xuống nên sự mua bán chuyển nhượng ít biến động.

2.Tình hình thực hiện dự án

Căn cứ vào Kế họach đã được thông qua tại kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2010, Tình hình thực hiện so với kế hoạch như sau:

a/. Dự án tại 106 đường 3/2:

Dự án này đã ký hợp đồng hợp tác giữa bốn bên là Công Ty Legamex-Công Ty CPĐT & PT Gia Định, Công Ty CP Tập Đoàn Đại Dương, Ngân Hàng TMCP Đại Dương số 004/2010/HĐKD LEGAMEX-GDI-OGC-OCEANBANK ngày 17/12/2010 ngay sau khi hợp đồng ký kết Công Ty đã nhận được số tiền là: 22,5 tỷ, đồng thời Công Ty đã bàn giao mặt bằng cho đối tác. Số tiền thuê đất năm 2010 đã nộp vào ngân sách 10,32 tỷ đồng. Tuy nhiên dự án chưa khởi công được trong năm 2010 theo như nghị quyết ĐH đồng cổ đông.

b/. Dự án khác:

Ngoài dự án 106 đường 3/2 HĐQT và ĐH đồng cổ đông chưa có kế hoạch thông qua dự án nào khác trong năm 2010.

V. KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty một số vấn đề sau:

– Tập trung, tăng cường công tác quản lý sản xuất:

* Phát huy tối đa công suất của dây chuyền thiết bị, duy trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, xử lý sự cố kịp thời đảm bảo máy móc thiết bị luôn chạy ổn định.

* Đặc biệt quan tâm đến chất lượng sản phẩm nhằm tạo được sức cạnh tranh trên thị trường từ đó mở rộng thêm thị phần để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

* Trong lúc giá các loại nguyên liệu có nhiều biến động như: xăng dầu, điện, Công ty cần phải nắm vững các thông tin và vận dụng linh hoạt các hình thức mua bán vật tư nhưng vẫn đảm bảo đúng quy chế mua sắm và đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

* Tiếp tục rà soát định mức vật tư nguyên liệu, thực hiện triệt để tiết kiệm, tận dụng các loại nguyên liệu để tái sản xuất.

– Cần đảm bảo thu nhập cho công nhân để ổn định nguồn lao động.

– Ban điều hành liên quan đến dự án: Sớm thực hiện các công việc cần thiết để khởi công dự án tại số 106 đường 3/2 , phường 14, Quận 10.

Trân trọng kính chào.

Ban Kiểm Soát

Bài viết liên quan

Scroll to Top