• 028. 22 146 087
  • legamex@legamex.vn

2020

Báo Cáo

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II – NĂM 2011

  CÔNG TY CP LEGAMEX                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2011 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II – NĂM 2011   I-TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Xem Chi Tiết »
Scroll to Top