• 028. 22 146 087
  • legamex@legamex.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II – NĂM 2011

Share on facebook
Share
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Share
 

CÔNG TY CP LEGAMEX                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2011
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II – NĂM 2011
 
I-TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ I (2006-2010): 
1/     Đặc điểm tình hình và đánh giá hoạt động Công ty:
Trong nhiệm kỳ I (2006-2010), tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp khó lường. Kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và tác động của suy giảm kinh tế toàn cầu, trong đó ngành dệt may Việt Nam đã bị nhiều ảnh hưởng do giá nguyên phụ liệu và các chi phí tăng, lãi suất ngân hàng cao, lạm phát trong nước có xu hướng gia tăng đã làm tăng chi phí đầu vào, giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm dệt may.
Công ty CP Legamex đã bị ảnh hưởng nhiều từ những tác động trên trong giai đoạn này, các nước nhập khẩu hàng dệt may từ Việt Nam điều chỉnh kế hoạch nhằm giới hạn sản lượng sản xuất và nhập khẩu hàng hóa vào thị trường của họ. Tình hình lao động của Công ty cũng biến động theo xu hướng giảm, thiếu hụt gây khó khăn cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Trước tình hình đó, HĐQT Công ty đã đề ra nhiều chính sách định hướng linh hoạt để Ban TGĐ duy trì hoạt động ở Công ty được ổn định và trụ vững; quan tâm đến đời sống công nhân viên trực tiếp sản xuất – kinh doanh nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội; đồng hành cùng khách hàng để có đơn hàng, ổn định hoạt động của Công ty, từng bước vượt qua khó khăn để phấn đấu thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.
HĐQT đánh giá trong nhiệm kỳ I (2006-2010) Công ty đã thực hiện được các chỉ tiêu cơ bản theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm; đã có nhiều cố gắng duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đạt được những kết quả nhất định trong điều kiện và hoàn cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn.
2/     Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty:
HĐQT Công ty CP Legamex, với vai trò là đại diện cho các cổ đông, quản lý Công ty giữa hai kỳ Đại hội, đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình một cách nghiêm túc, trong thời điểm rất khó khăn đã đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời nhằm thúc đẩy hoạt động của Công ty được ổn định.
HĐQT Công ty đã phát huy vai trò định hướng chỉ đạo, tích cực hỗ trợ và đồng thời giám sát các hoạt động điều hành của Ban TGĐ, thúc đẩy việc tuân thủ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, điều lệ hoạt động và các quy chế, quy định của Công ty.
Trong nhiệm kỳ I (2006-2010), HĐQT đã tổ chức 26 cuộc họp HĐQT và chủ trì một số cuộc họp mở rộng với Ban TGĐ và các cán bộ chủ chốt, đã phân tích đánh giá tình hình hoạt động, khảo sát thực trạng quản lý doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ I, HĐQT đã ban hành 30 nghị quyết để lãnh đạo và duy trì hoạt động quản trị Công ty; HĐQT cũng đã có 8 lần xin ý kiến bằng văn bản với các thành viên HĐQT để giải quyết nhanh một số vấn đề phát sinh.
3/     Tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên:
Sau ĐHĐCĐ thành lập ngày 05/8/2006, HĐQT đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tiến hành bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và phân công công việc cho các thành viên HĐQT để hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Đến ngày 22/9/2007 Công ty đã tiến hành ĐHĐCĐ thường niên lần I; vào ngày 07/12/2007 nguyên Chủ tịch HĐQT – Bà Phan Thị Hoà Bình do bệnh hiểm nghèo đã từ trần, nên ngày 19/6/2008 HĐQT đã thông qua ĐHĐCĐ thường niên lần II bầu bổ sung thay thế Ông Lê Đông Triều làm thành viên HĐQT, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát; đến ngày 01/8/2008 HĐQT đã bầu Ông Lê Đông Triều giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT cho đến hiện nay. Cũng vào thời điểm trên Công ty CP đầu tư Phong Phú chuyển nhượng 556.300 cổ phần cho Công ty CP đầu tư phát triển Gia Định, nên tại ĐHĐCĐ thường niên lần III, ngày 20/4/2009 ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế cho thành viên đại diện cổ đông Công ty CP đầu tư Phong Phú. Ngày 28/4/2010 Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần IV; qua hoạt động cả nhiệm kỳ I (2006-2010), Công ty CP Legamex đã hai lần tiến hành bổ sung, sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm 2007, 2008 và đã đăng ký với các cơ quan hữu quan của Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 18/5/2011, căn cứ văn bản số 01/TB-GDI-HĐQT, ngày 25/4/2011 của Công ty CP Đầu tư phát triển Gia Định, HĐQT đã quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Legamex đối với Bà Huỳnh Thị Mỹ Phượng theo diện “mất tư cách đại diện cho cổ đông là tổ chức” theo khoản 10.2 điều 22 Điều lệ Công ty.
Theo đề nghị của Ban TGĐ Công ty, HĐQT đã xem xét thông qua việc sắp xếp một phần tổ chức bộ máy Công ty như: giải thể Xí nghiệp Lega 2 do ngành giày hoạt động không hiệu quả và khách hàng Grosby ngưng hợp đồng với Công ty Legamex; giải thể Xí nghiệp Lega 8 do hoạt động không hiệu quả; sáp nhập Xí nghiệp Lega-9 vào Xí nghiệp Lega-6 để trả mặt bằng cho Công ty Dịch vụ thương mại huyện Củ Chi; quyết định chuyển đổi các Chi nhánh Legamex tại Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hà Nội thành các cửa hàng đại lý phụ thuộc Trung tâm thời trang; thực hiện quản lý tập trung các Phòng nghiệp vụ của Công ty về công tác xuất nhập khẩu, tài chính kế toán; thành lập Phòng Dự án – công nghệ – kỹ thuật Công ty để triển khai nhanh các công việc liên quan dự án của Công ty và áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý của Công ty; vào tháng 9/2010, Công ty CP Legamex hợp tác với Công ty TNHH Dệt may Thế Hoà mở Xí nghiệp may Lega – Thế Hoà tại khu công nghiệp Sóng Thần.
HĐQT Công ty đã có một số chủ trương để Ban TGĐ Công ty có thể khai thác tối đa lợi thế của Công ty về thương hiệu, mặt bằng kinh doanh bán lẻ sản phẩm, thúc đẩy hoạt động hợp tác khai thác kinh doanh nội địa, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
HĐQT Công ty đã có nghị quyết yêu cầu Ban TGĐ thực hiện tiết kiệm tối đa các khoản chi phí trong quá trình điều hành để tích lũy hiệu quả sau SX-KD; cải tiến phương pháp làm việc, tăng năng suất lao động nhằm tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc (nhà ăn, nhà lưu trú cho công nhân) để ổn định lực lượng lao động cho Công ty.
Thông qua các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp mở rộng với Ban Kiểm soát, Ban TGĐ, hoặc họp chuyên đề với cán bộ chủ chốt Công ty để đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD, tìm các biện pháp thực hiện nhằm duy trì Công ty hoạt động ổn định, trụ vững trước diễn biến phức tạp của thị trường trong suốt nhiệm kỳ I (2006-2010).
HĐQT đã chỉ đạo tiến hành các bước thủ tục để triển khai dự án Lega-Plaza tại số 106 đường 3/2 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2009, 2010 nhưng do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên đến nay dự án chưa khởi công được. HĐQT sẽ thúc đẩy Ban TGĐ và các nhà đầu tư tích cực hơn nữa để khởi công dự án này trong năm 2011. Đối với dự án xây dựng khu nhà ở xã hội tại số 11 đường Trường Sơn theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2009 không thể triển khai do vướng quy hoạch chung của Quận 10, đã báo cáo ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/4/2010.
HĐQT đã thúc đẩy Ban TGĐ Công ty hoàn tất quyết toán giai đoạn Nhà nước từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chuyển thành công ty cổ phần (01/01/2005 -> 25/8/2006).
Hàng năm đều thực hiện báo cáo kết quả hoạt động của Công ty trước ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông (trừ năm 2008 không chi cổ tức do hiệu quả SX-KD thấp).
 
II-PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NHIỆM KỲ II ( 2011 – 2015):
1/     Đặc điểm tình hình:
    Dự báo tình hình kinh tế thị trường trong và ngoài nước 5 năm tới sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, chi phí đầu vào tăng, sự thiếu hụt lao động của ngành dệt may, tình trạng lạm phát sẽ tiếp tục gia tăng,… Nên các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ tiếp tục phát triển trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên cũng có những thuận lợi như: thương hiệu Legamex đã được thị trường trong và ngoài nước thừa nhận, nhiều năm liền Legamex được bình chọn danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, cán bộ quản lý và kỹ thuật và công nhân của Công ty có tay nghề cao, lợi thế về mặt bằng hiện hiện có thể để khai thác trong lĩnh vực đầu tư dự án, tăng dần tỷ trọng giá trị sản phẩm thương mại dịch vụ, sẽ đem lại giá trị gia tăng cao.
   Từ những đặc điểm trên, HĐQT đặt ra định hướng với các mục tiêu và giải pháp nhằm phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững.
2/     Định hướng phát triển Công ty:
              HĐQT sẽ xây dựng lộ trình phù hợp, cơ cấu lại các hoạt độngsản xuất kinh doanh sau khi điều chỉnh chuyển dịch cơ cấu đầu tư trong thời gian tới. Duy trì sự ổn định và phát triển Công ty Legamex nhiệm kỳ II (2011-2015), xây dựng thương hiệu Legamex với ngành nghề chính là sản xuất kinh doanh các sản phẩm may mặc xuất khẩu và kinh doanh sản phẩm công nghiệp thời trang tiêu thụ tại thị trường nội địa; đồng thời phát triển đầu tư khai thác dịch vụ, mở rộng mạng lưới phân phối; Chủ trương di dời các cơ sở sản xuất ra ngoại thành hoặc các tỉnh lân cận, xây dựng khu sản xuất tập trung có năng lực sản xuất đơn hàng lớn, có lộ trình thực hiện dự án tại cụm mặt bằng số 15 đường Trường Sơn quận 10, sẽ xin ý kiến cổ đông về chủ trương tăng vốn điều lệ để thực hiện các dự án của Công ty với lộ trình và phương án phù hợp để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và cổ tức cho cổ đông.
3/     Mục tiêu:
              Phấn đấu xây dựng và phát triển Legamex là một trong các Công ty sản xuất kinh doanh các sản phẩm may mặc thời trang trong top đầu của TP.HCM và Việt Nam; xây dựng, khai thác trung tâm Lega Fashion House và khởi động các dự án đầu tư dịch vụ khác; duy trì các chỉ tiêu tăng trưởng cơ bản:
              – Doanh thu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hăng năm từ 15%.
              – Tăng dần tỷ trọng sản xuất hàng FOB bình quân 15% đến 20%/năm.
              – Lợi nhuận trước thuế đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 15%.
              – Phấn đấu đến năm 2014 cổ tức đạt 18% (so với vốn điều lệ hiện nay).
              – Thu nhập bình quân cho người lao động đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 15%/năm.
4/     Giải pháp thực hiện:
              – Triển khai lần lượt các Dự án của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua, trước mắt sẽ hợp tác với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Gia Định (GDI) và Tập đoàn Ocean (OCG) khởi công Dự án Lega Fashion House trong năm 2011 tại địa chỉ 106 đường 3/2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh và hoàn thành vào cuối năm 2013 để đưa vào khai thác kinh doanh từ đầu năm 2014. Tiếp tục triển khai dự án khu 11->19 Trường Sơn theo quy hoạch của TP.HCM với lộ trình phù hợp để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất chính của Công ty.
              – Xây dựng và kiểm soát công tác quản trị tài chính chặt chẽ; tiếp tục củng cố, sắp xếp, kiện toàn, tái cấu trúc bộ máy quản lý, nâng cao năng lực quản lý điều hành, nâng cao vai trò chủ động của các Phòng nghiệp vụ và các đơn vị SX-KD, thực hiện tốt nhiệm vụ SX-KD chính.
              – Ổn định lực lượng lao động, hoạch định và phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng, áp dụng công nghệ tổ chức sản xuất mới (chuyền lean), đưa các hoạt động của Công ty vào quy chuẩn, nề nếp, nhằm tăng năng suất, giữ vững sản phẩm chất lượng cao.
              – Mục tiêu của điều hành SX-KD trong từng thời điểm đều là phải có hiệu quả, trên cơ sở đó đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động và phải có cổ tức ngày càng cao cho cổ đông cùng với mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.
              – Củng cố, duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống để ổn định nguồn hàng sản xuất xuất khẩu, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để phát triển thị trường, phát triển khách hàng mới có tiềm năng, có đẳng cấp, có nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng; phát triển đa dạng loại hình sản phẩm của Công ty, kiên trì chủ trương thực hiện tổ chức và phát triển sản xuất kinh doanh linh hoạt theo tình hình thị trường.
              – Trong nhiệm kỳ II (2011-2015), HĐQT, Ban kiểm soát và Ban TGĐ xây dựng kế hoạch làm việc, thường xuyên trao đổi để đưa ra những quyết định kịp thời cùng với toàn thể CB-CNV giữ vững tinh thần, phát huy truyền thống Công ty Legamex; xác định có khó khăn thách thức rất lớn, nhưng HĐQT nhận định trong nhiệm kỳ II sẽ có nhiều cơ hội để phát triển bền vững Công ty; HĐQT giao cho Ban TGĐ phải có nhiều biện pháp trong kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm để thực hiện tốt nhiệm vụ mục tiêu phát triển Công ty. HĐQT cam kết quản lý chỉ đạo các hoạt động Công ty mạnh mẽ hơn nữa theo định hướng: đảm bảo sự phát triển của Công ty gắn với đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đảm bảo công ăn việc làm – thu nhập cho người lao động của Công ty, đặc biệt là đối tượng công nhân viên trực tiếp SX-KD tại Xí nghiệp, Cửa hàng của Công ty, để từ đó tạo ra những giá trị mới trong tiến trình phát triển Công ty.
               HĐQT xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty trong nhiệm kỳ I (2006-2010) và phương hướng phát triển, hoạt động nhiệm kỳ II (2011-2015).

Trân trọng.

                                                              TM. Hội đồng Quản trị Công ty
                                                                              Chủ tịch
                                                                  (Đã ký tên và đóng dấu)
Lê Đông Triều

Bài viết liên quan

Scroll to Top