• 028. 22 146 087
  • legamex@legamex.vn

legamex

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU ( LEGAMEX) ( Được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2021, sửa đổi bổ sung ngày 16 tháng 12 năm 2022 và ngày 29 tháng 6 năm 2023)

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU ( LEGAMEX) ( Được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2021, sửa đổi bổ sung ngày 16 tháng 12 năm 2022 và ngày 29 tháng 6 năm 2023)

Xem Chi Tiết »
Scroll to Top