• 028. 22 146 087
  • legamex@legamex.vn

2020

ĐHĐCĐ Các Năm Trước

Tài liệu đại hội cổ đông bất thường 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐBT 2019 CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐBT 2019 MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP MẪU THẺ BIỂU QUYẾT MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT MẪU PHIẾU BẦU CỬ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐBT 2019 QUY CHẾ 01 -HỌP ĐHĐCĐBT 2019 QUY CHẾ 02 – ĐỀ CỬ ỨNG CỬ BẦU CỬ ĐHĐCĐBT 2019 MẪU

Xem Chi Tiết »
Scroll to Top