• 028. 22 146 087
  • legamex@legamex.vn

November 26, 2020

ĐHĐCĐ Các Năm Trước

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2019.

THÔNG BÁO MỜI HỌP. GIẤY ỦY QUYỀN HỌP. CHƯƠNG TRÌNH HỌP. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT. QUY CHẾ HỌP ĐẠI HỘI 2019. QUY CHẾ BẦU CỬ. ĐƠN ỨNG CỬ. ĐƠN ĐỀ CỬ. BIÊN BẢN HỌP NHÓMCỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN. SƠ YẾU LÝ LỊCH. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ PHỤ LỤC. BÁO

Xem Chi Tiết »
Scroll to Top